กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายพัฒนเกียรติ กันเข็ม

นายมณฑล ส่งศรี

นางสาวสุพีลาภ ลำภา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0619188998
อีเมล์ : supeelarp2084@gmail.com