กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายเสกสิทธิ์ ชินไธสง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0616455041
อีเมล์ : seksit11125355@gmail.com

นายธาดา ใจปินตา

นางสาวทิพย์วยุภา ทองแก้ว