พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (MISSION)
1. สร้างจิตสำนึกเทิดทูนสถาบันแก่ ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน
2. ปลูกฝังให้ผู้บริหาร ครูและนักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ ตามแนวพระราชดำริ
3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามพระราชปณิธานอย่างยั่งยืน
4. พัฒนาสภาพทางกายภาพของสถานศึกษาอย่างสมพระเกียรติ
5. สำนึกในคุณค่าของการเป็นครูและบุคลากรของพระราชา
6. สร้างและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ำและให้มีการเข้าถึงเครื่องมือ สื่อ และ
แหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยอย่างเสมอภาคเท่าเทียม

 
เป้าประสงค์ (GOALS)
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนมีจิตสำนึกและปฏิบัติตนแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
2. ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ ดำเนินชีวิตตามแนวทางพระราชดำริ
3. โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามพระราชปณิธานอย่างยั่งยืน
4. โรงเรียนมีสภาพทางกายภาพที่ สะอาด เรียบร้อย สวยงาม ปลอดภัยตามบริบทของพื้นที่อย่างสมพระเกียรติ
5. ผู้บริหาร ครู บุคลากรมีค่านิยมและแสดงออกถึงความสำนึกในความเป็นครูของพระราชา
6. โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติทุกโรงเรียนมีการจัดการศึกษาอย่างส่วนรวม สร้างเครือข่ายและระบบ ICT สำหรับการศึกษาและพัฒนาอย่างยั่งยืน