โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก
204 หมู่ 8  ตำบลหนองตะเคียนบอน  อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
เบอร์โทรศัพท์ 037243014
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ (VISION) ของสถานศึกษา
 
          “เทิดทูนสถาบัน สืบสานพระราชปณิธาน สนองพระราชดำริ สถานศึกษามีคุณภาพ”

เอกลักษณ์
"นักเรียนมีคุณธรรม มีทักษะอาชีพบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง"
 
อัตลักษณ์
"คุณธรรมนำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ"