ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
 
          โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามแนวพระราชดำริ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้ชาวบ้านที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลความเจริญ ให้พัฒนาและมีความเจริญในด้านต่าง ๆ รวมทั้งด้านการศึกษา และในปี พ.ศ. 2529  พลเอกปิ่น  ธรรมศรี และ นายเจด็จ  อินสว่าง นายอำเภอ (ในขณะนั้น) และชาวบ้านเห็นความลำบากของบุตร – หลานที่สำเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษาแล้วไม่ได้ศึกษาต่อเนื่องจากระยะทางที่จะเดินทางไปศึกษาต่อมีระยะทางไกลและเดินทางยากลำบาก จึงได้ร่วมกันสร้าง “หน่วยเรียนเคลื่อนที่” ขึ้นเพื่อให้เป็นที่ศึกษาของนักเรียนที่จบในชั้นประถมศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา 
          ต่อมาในปีพ.ศ. 2531  อันเป็นปีมหามงคล “รัชมังคลาภิเษก “ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ ทรงครองราชย์ยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ กรมอุทยานแห่งชาติ  จึงได้อนุญาตมอบพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมประมาณ 80 ไร่เศษ บริเวณหมู่ที่ 8 บ้านคลองทราย  ตำบลหนองตะเคียนบอน  อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียน  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งหน่วยเรียนเคลื่อนที่เป็นโรงเรียน “ร่มเกล้าวัฒนานคร ปราจีนบุรี รัชมังคลาภิเษก” (ในขณะนั้น) เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ      โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดอาคารเรียน”รัชมังคลาภิเษก”                            ในวันที่17 พฤษภาคม 2534
 
          ในปี พ.ศ. 2536  จังหวัดสระแก้ว ได้รับสถาปนาเป็นจังหวัดใหม่เกิดขึ้น โรงเรียนจึงได้เปลี่ยนชื่อตามที่อยู่ของจังหวัดใหม่เป็น    “โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก” ปัจจุบันมี  นายอภิรัฐร์  รอดเกิด  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน