โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก
204 หมู่ 8  ตำบลหนองตะเคียนบอน  อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
เบอร์โทรศัพท์ 037243014
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวศุกร์ฤดี มีสมพร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวขวัญยืน ฤทธิ์แดง

นางสาวณัฐณิชา ชันขุนทด

นางสาวนภัสกร ยาขันทิพย์

นางสาวพรวิภา หงษ์ปกรณ์

นางสาวสาวิตรี เตโช

นางสาวยุพาพิน บุญเยี่ยม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2