กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวศุกร์ฤดี มีสมพร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0922695859
อีเมล์ : Krusukruedee@gmail.com

นางสาวขวัญยืน ฤทธิ์แดง

นางสาวณัฐณิชา ชันขุนทด

นางสาวนภัสกร ยาขันทิพย์

นางสาวพรวิภา หงษ์ปกรณ์

นางสาวสาวิตรี เตโช

นางสาวยุพาพิน บุญเยี่ยม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0649862900
อีเมล์ : yuphaphin.c@gmail.com